Prawo oświatowe

Prawo oświatowe to obszerny zbiór aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń, niezbędnych w zarządzaniu placówką oświatową, z których najważniejsze to:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Omówienie przepisów prawa oświatowego, kolejnych nowelizacji ustaw i rozporządzeń, bieżące wersje aktów prawnych, liczne orzeczenia sądów, dokumenty i procedury znajdą Państwo w naszych programach:


local
Facebook