Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy przedszkola należy do podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie placówki w danym roku szkolnym. Odpowiednio opracowany, określa jej rozwój w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i edukacyjnych. Obowiązkowo jest przygotowywany w przedszkolach publicznych, a w przedszkolach niepublicznych tylko wówczas, gdy w ich statucie określono, że obligatoryjnie sporządzanym dokumentem przedszkola jest roczny plan pracy na dany rok szkolny. Taki zapis zobowiązuje placówkę niepubliczną do jego tworzenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty zatwierdzanie planów pracy przedszkola należy do kompetencji rady pedagogicznej. Dyrektor na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącej rok szkolny może powołać zespół ds. opracowania rocznego planu pracy na kolejny rok. Zespół wraz z dyrektorem przygotowuje dokument, który po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną zostaje zatwierdzony do realizacji. Powierzenie odpowiedzialnych zadań członkom rady pedagogicznej, w tym opracowanie rocznego planu pracy przedszkola, ma ogromny wpływ na większe zaangażowanie nauczycieli i ich świadomość realizowanych działań.

Plan pracy powinien określać główny cel wyznaczony do realizacji w danym roku szkolnym, zgodny z przyjętą koncepcją pracy przedszkola. Warto, by zawierał elementy związane z działalnością przedszkola w zakresie:

  • organizowania i przebiegu procesów edukacyjnych wspomagających rozwój dziecka w wybranym na dany rok szkolny obszarze działalności (wskazane jest, by nawiązywał do wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego),

  • zarządzania placówką, np. w zakresie współpracy nauczycieli,

  • prowadzenia działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

  • organizowania opieki nad dziećmi, czyli zaplanowania działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dzieci.

Wskazówki, jak prawidłowo przygotować roczny plan pracy przedszkola publicznego lub niepublicznego, oraz przykładowe roczne plany pracy znajdą Państwo w naszych programach: „Niezbędniku Dyrektora Przedszkola”„Niezbędniku Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek”.


local
Facebook