Prawo oświatowe

Prawo oświatowe to obszerny zbiór aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń, niezbędnych w zarządzaniu placówką oświatową, z których najważniejsze to ...

Szkolenia dla pedagogów

Dyrektorzy placówek co roku wybierają szkolenia dla rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego. Wybór nie jest łatwy. Należy wybierać takie szkolenia, które są najbardziej zbliżone do potrzeb szkoły czy przedszkola, a jednocześnie ich koszt nie przekroczy środków, którymi dysponuje dyrektor. O tym, jak dokonać właściwego wyboru szkolenia dla rady pedagogicznej mogą Państwo przeczytać w „Serwisie Kadrowym”. Ponadto Oficyna MM oferuje szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli, rady pedagogicznej, poruszając tematykę nadzoru pedagogicznego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy przedszkola należy do podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie przedszkola w danym roku szkolnym. Zatwierdzanie planu pracy przedszkola należy do kompetencji rady pedagogicznej. Ma ona obowiązek opracowania rocznego planu pracy przedszkola, a następnie zatwierdzenia go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Odpowiednio opracowany plan pracy przedszkola określa rozwój placówki na kolejny rok szkolny w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i kształcących. Ważne, by plan pracy określał główny cel wyznaczony do realizacji w danym roku szkolnym, zgodny z przyjętą koncepcją pracy przedszkola. W „Niezbędniku Dyrektora Przedszkola” znajdą Państwo artykuł: Roczny plan pracy przedszkola – procedura tworzenia krok po kroku. Do tekstu zostały dołączone przykłady rocznych planów pracy przedszkola gotowe do edycji i wydruku.

Koncepcja pracy przedszkola

Od 2009 r., kiedy to w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego określono wymagania wobec przedszkoli, koncepcja pracy placówki stała się obowiązkowym dokumentem. Koncepcja ma być ukierunkowana na rozwój dzieci. Koncepcja pracy przedszkola to jednak nie tylko wymagany prawem dokument, ale przede wszystkim fundament rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola. U jej podstaw leży analiza tego, co przedszkole jako placówka już ma i co jest dla niego najważniejsze. Koncepcja pracy przedszkola ma być ukierunkowana na rozwój dzieci, stąd najistotniejsze są ich potrzeby rozwojowe. Ważna jest też znajomość oczekiwań środowiska lokalnego. Konstruowanie koncepcji to dobry czas na dokonanie ocen i podsumowań, okazja do zauważenia szans i analizy zagrożeń oraz określenia nowych celów.

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy przedszkola należy do podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie placówki w danym roku szkolnym. Odpowiednio opracowany, określa jej rozwój w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i edukacyjnych. Obowiązkowo jest przygotowywany w przedszkolach publicznych, a w przedszkolach niepublicznych tylko wówczas, gdy w ich statucie określono, że obligatoryjnie sporządzanym dokumentem przedszkola jest roczny plan pracy na dany rok szkolny. Taki zapis zobowiązuje placówkę niepubliczną do jego tworzenia.


local
Facebook